تورهای مسافرتی

روز عشاق در ارمنستان- زمستان ۲۰۱۸

مسافت: ۳۹۰ کیلومتر   تور در شهر ایروان کارخانۀ کنیاک سازی در ایروان پارک زمستانی در ایروان شهر تساغکادزور صومعۀ
برای هر نفر

تورِ کلاسیکِ ارمنستان

تورِ فرهنگی - تفریحی
برای هر نفر

تورِ پیاده رویِ ایروان

تورِ گردشگری (حدودِ ۵ ساعت)
برای هر نفر

نُوراوانک، روستایِ آرِنی، شهرِ جرموک

تورِ گردشگری ( 11 - 10 ساعت)
برای هر نفر
برای هر نفر

گارنی - گقارد

معبدِ گارنی و صومعۀ گقِارد (حدودِ 5 - 4 ساعت)
برای هر نفر

ایروان

تورِ موزه گردی (حدودِ ۶ ساعت)
برای هر نفر

ایروان

تورِ موزه گردی (حدودِ ۶ ساعت)
برای هر نفر

تورِ پیاده رویِ ایروان

تورِ گردشگری (حدودِ ۵ ساعت)
برای هر نفر

تورِ کلاسیکِ ارمنستان

تورِ فرهنگی - تفریحی
برای هر نفر

روز عشاق در ارمنستان- زمستان ۲۰۱۸

مسافت: ۳۹۰ کیلومتر   تور در شهر ایروان کارخانۀ کنیاک سازی در ایروان
برای هر نفر