فرهنگی - تاریخی

ایروان

تورِ موزه گردی (حدودِ ۶ ساعت)
برای هر نفر

تورِ کلاسیکِ ارمنستان

تورِ فرهنگی - تفریحی
برای هر نفر

گارنی – گقارد

معبدِ گارنی و صومعۀ گقِارد (حدودِ 5 - 4 ساعت)
برای هر نفر