تورهای یکروزه

ایروان

تورِ موزه گردی (حدودِ ۶ ساعت)
برای هر نفر

تورِ پیاده رویِ ایروان

تورِ گردشگری (حدودِ ۵ ساعت)
برای هر نفر
برای هر نفر

گارنی – گقارد

معبدِ گارنی و صومعۀ گقِارد (حدودِ 5 - 4 ساعت)
برای هر نفر